• Description
  • Date
  • Info
VT 2021: Tidskrift för genusvetenskap (TGV): temanummer om Jämställdhet i akademin
Detta nummer ansluter till tidigare temanummer i TGV om jämställdhet och akademins villkor och vi vill nu följa upp vad som hänt - och inte hänt - på området under de senaste åren.
Har de ökade politiska kraven på lärosätena att arbeta med dessa frågor öppnat nya möjligheter eller 'försvinner' frågorna i den byråkrati som New Public Management tenderar att leda till?
Områden som kan vara intressanta att fördjupa kan exempelvis vara: Hur tolkas jämställdhet och vad slags förståelser av området leder detta till? Hur ser kopplingen till diskrimineringslagstiftningen och lika villkor ut? Hur förhåller sig jämställdhet till arbetet med psykosocial arbetsmiljö? Hur - och om - arbetar lärosätena med intersektionalitet och normkritik/normmedvetenhet?

Till detta specialnummer på temat jämställdhet i akademin välkomnar vi nu bidrag som på olika sätt
belyser och problematiserar de sätt som universitet och högskolor numera tar sig an området, d v s
hinder och möjligheter i pågående jämställdhetsarbete.
Fokus kan exempelvis ligga på jämställdhetsintegrering som policy och som ett politiskt uppdrag;
’eldsjälar’ kontra myndighetsuppdrag; jämställdhet i relation till kollegialitet; jämställdhet och
intersektionalitet; jämställdhet i relation till arbetet med diskrimineringslagstiftning och lika villkor;
jämställdhet som en del av arbetsmiljöarbetet; olika former av motstånd.

Vi förutsätter att insända bidrag är grundade i kritisk genusteori eller feministisk teori och/eller annan
teori relevant för TGV. Vi uppmuntrar samskrivna vetenskapliga artiklar. Även textbidrag till ”Frispel”
samt bokrecensioner välkomnas. Se TGV:s hemsida för mer information. Gästredaktörerna förbehåller
sig rätten att välja bland insända bidrag.

Abstract (300 ord) och en kort biografisk not (75 ord) insänds till gästredaktörerna Birgitta Jordansson
birgitta.jordansson@socav.gu.se och Helen Peterson helen.peterson@gu.se

Gästredaktörer: Birgitta Jordansson och Helen Peterson
Organizer: Tidskrift för genusvetenskap
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
15.02.2020
Call for papers
Stockholm, Sweden