• Description
  • Date
  • Info
Lektor i teknikvetenskapens lärande, inriktning mot genus och jämställdhet, KTH
Anställningen omfattar forskning, handledning av forskarstuderande och undervisning inom högskolepedagogik med inriktning mot genus och jämställdhet. Anställningen sker inom ramen för samarbetet mellan enheten för Lärande i STEM vid Institutionen för lärande och Enheten för organisation och ledning vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation.
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde:
Teknikvetenskapens lärande med inriktning mot genus och jämställdhet.
Ämnesbeskrivning

Ämnet är tvärvetenskapligt och praktik- och policynära till sin karaktär. Teknikvetenskapens lärande omfattar förutsättningar för lärande och kommunikation, utbildningsprocesser samt resultat och effekter av lärande inom teknikvetenskap. Inom genusforskningen bedrivs forskning kring jämställdhet, både analys av ojämställdhet i samhället och på organisationsnivå, och förändringsarbete som syftar till att skapa jämställdhet mellan könen.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar forskning, handledning av forskarstuderande och undervisning inom högskolepedagogik med inriktning mot genus och jämställdhet. Anställningen sker inom ramen för samarbetet mellan enheten för Lärande i STEM vid Institutionen för lärande och Enheten för organisation och ledning vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation.

Innehavaren förväntas både vara drivande i integreringen av genus och jämställdhet i undervisningen på KTH, och bidra till integreringen av genus och jämställdhet i undervisningen inom ämnesområdet teknikvetenskapens lärande med särskilt fokus på hållbar utveckling.

Behörighet:
Behörig att anställas som lektor är den som har:
avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har visat vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, samt förmåga att bedriva forskning på hög internationell nivå
visat pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, samt förmåga att kunna genomföra utbildning av hög kvalitet inom grund-, avancerad och forskarnivå samt högskolepedagogisk utbildning
visat skicklighet i att bedriva utvecklingsarbete med fokus på jämställdhet i organisationer

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering

Det är även av betydelse att den sökande har
förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
visat samarbetsförmåga samt administrativ skicklighet

Fackliga representanter:
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan:
Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.
För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt:
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Organizer: Kungliga Tekniska högskolan
Contact: Pär Jönsson, Professor/Future faculty ansvarig , e-post: parj@kth.se; telefon: 08-7908375

Malin Bolin, vice HR ansvarig ITM , e-post: malinbol@kth.se, telefon: 08 790 72 80

Kerstin Lagerstedt, HR-handläggare PA , e-post: lararanstallning-itm@kth.se
E-mail: parj@kth.se
Submitted by: Genus
This event for iCaliCal    Share
13.12.2018
GenderJob
Stockholm, Sweden